Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Rec Finland Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 1.7.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Rec Finland Oy, Nilsiänkatu 11-13 F5, 00510 Helsinki.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Miika Kosloff, miika@rec.fi, +358 400 701 262.

3. Rekisterin nimi

Roolitusrekisteri, rekrytointi ja freelancer -rekisteri, asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään tuotantojen roolitusten (kohta 5A), rekrytoinnin ja freelancer-yhteistyön (kohta 5B) ja asiakassuhteiden (kohta 5C) yhteydessä.

5A. Roolitusrekisterin tietosisältö

Tallennettavia henkilötietoja ovat:
Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, ulkonäköön ja ammatilliseen kokemukseen liittyvät tiedot, internetpalveluiden profiilit ja muut roolitukselle olennaiset tiedot.

Erityiset henkilötiedot:
Roolituksen näkökulmasta on tarpeellista kerätä myös erityisiä, esimerkiksi etniseen alkuperään tai terveydentilaan liittyviä tietoja. Hakija hyväksyy tämän kaltaisten tietojen säilyttämisen, mikäli hän antaa näitä tietoja hakemuksen yhteydessä. Alle 18-vuotias voi tehdä hakemuksen vain huoltajan kanssa.

5B. Rekrytointi ja freelancer -rekisterin tietosisältö

Tallennettavia henkilötietoja ovat:
Nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja ammatilliseen kokemukseen liittyvät tiedot, internetpalveluiden profiilit ja muut rekrytoinnille tai freelancer-yhteistyölle olennaiset tiedot.

5C. Asiakasrekisterin tietosisältö

Tallennettavia henkilötietoja ovat:
Nimi, yhteystiedot ja muut asiakassuhteelle olennaiset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. internetlomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse sekä puhelimitse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä saa luovuttaa tietojasi asianosaisille tahoille rekisterille määritellyissä tarkoituksissa, mutta ei koskaan myydä tai luovuttaa tietojasi vastoin näitä.

Osa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään nternetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjä saa siirtää rekisterisisältöjä uuteen hallinnoimaansa järjestelmään niin kauan kuin tietojen käyttötarkoitus ei muutu.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Hakija hyväksyy että annettuja henkilötietoja käytetään lomakkeella määriteltyyn käyttötarkoitukseen (roolitus- ja avustajatarpeisiin, rekrytointiin ja freelancer-yhteistyöhön tai asiakassuhteisiin). Hakija hyväksyy, että hänelle saa lähettää rekisteriin liittyvää tietoa sähköpostitse ja puhelimitse.

Hakemuksen lähettäminen itsessään ei velvoita hakijaa tai rekisterinpitäjää lomakkeen mukaiseen toimintaan (esimerkiksi roolitukseen, tai yhteistyön aloittamiseen). Sitoutuminen solmitaan tapauskohtaisesti myöhemmin.

© Rec Finland Oy